Neptun Beach Hotel
Язык:  

„ТОП-99-ДДГ“ ООД сключи Административен договор №BG16RFOP002-2.077-1266-C01 от 01.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Административен договор №BG16RFOP002-2.077-1266-C01 от 01.02.2021 г. е сключен на основание чл.37, ал.3 от ЗУСЕСИФ и в съответствие чл.21, ал.1, т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13. Март 2020 г. и за преодоляване на последиците във връзка с постъпило проектно предложение в ИСУН № BG16RFOP002-2.077-1266 и т.4 от оценителен доклад, одобрен от Ръководителя на Управляващия ор

Административен договор №BG16RFOP002-2.077-1266-C01 от 01.02.2021 г. е сключен на основание чл.37, ал.3 от ЗУСЕСИФ и в съответствие чл.21, ал.1, т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13. Март 2020 г. и за преодоляване на последиците във връзка с постъпило проектно предложение в ИСУН № BG16RFOP002-2.077-1266 и т.4 от оценителен доклад, одобрен от Ръководителя на Управляващия орган.

Наименование на проектното предложение: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на проектното предложение: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакван резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на „ТОП-99-ДДГ“ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общата стойност на безвъзмездната помощ по Административния договор №BG16RFOP002-2.077-1266-C01 от 01.02.2021 г. е в размер на 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на изпълнение на проектното предложение: 01.02.2021 г.

Край на изпълнение на проектното предложение:     01.05.2021 г.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Контакты:

Copyright © 2020 Hotel Neptun Beach. All Rights Reserved.